STU

Solbakkens STU

 

STU henvender sig til unge mellem 16 og 25 år. Solbakkens STU er velegnet til unge med fysisk funktionsnedsættelse/ og eller kognitive dysfunktioner,  derfor er vores lokaler også indrettet til kørestolsbrugere.

Eleven vil hos os blive mødt med ligeværdig respekt og en klar forventning om engagement og motivation.

 

Der vil blive arbejdet struktureret med hver enkelt elev ud fra dennes behov.

Arbejdsevne og lyst hos eleven vil blive afdækket og støttet frem mod en afklaring. Der vil blive vejledt i det voksne liv og de spilleregler, der kræves, for at leve ligeværdigt.

Eleven vil blive mødt af vores engagerede personale, lige fra lærer, socialrådgivere og til pædagoer der som rollemodeller og "sidemænd" vil forme og støtte den enkelte i en personlig udvikling.

Grundlaget for en Skole/Job-afdeling er, at de mennesker der har en lettere grad af rygmarvsbrok eller spasticitet med kognitive vanskeligheder, ikke får tilstrækkelig støtte i forhold til ungdomsuddannelse og jobrelation.

De eksisterende ungdomsuddannelser tager ikke højde for mennesker med handicap, hvorfor de ofte dropper tidligt ud af undervisningssystemet. De får muligvis med vanskelighed afsluttet 9. klasse. Derefter er der nogle, der begynder på en efterskole, hvor der ikke er lagt en egentlig uddannelsesplan, og dér måske heller ikke er tilstrækkelig udfordring. Dette kan give dem en oplevelse af, at de kan mere, end de egentlig kan, hvilket giver dem et urealistisk forhold til dem selv i relation til samfundet. Andre læser på gymnasiet, men har måske vanskeligheder med at gennemføre hele forløbet.

Ungdomsuddannelse for unge med Særlige Behov - eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' - forkortet til STU, er netop en uddannelses- mulighed der tager højde for ovenstående.

Efter 18 års alderen skal de ud og finde arbejde, og får ofte det ene nederlag efter det andet, da de ikke kan få det arbejde, de selv mener, de kan bestride.

Det er vores tanke, at hvis de unge mennsker får en uddannelsesplan og en skolegang, der tager højde for deres kognitive vanskeligheder, vil de på den ene side få et mere realistisk forhold til sig selv, på den anden side være bedre rustet til at indgå i arbejdsmarkedet, dog stadig med hjælp fra jobkonsulenter, der har kendskab til de kognitive problemstillinger. Det er tanken, at afdelingen på sigt skal være tredelt, en skoledel, en erhvervsdel og en bodel.

Erhverv

Man behøver ikke at have deltaget i skoledelen for at komme ind på erhvervsdelen. Erhvervstræningen er individuel og tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og evner.

Læs mere

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen strækker sig over tre år og begynder med en uges praktik og efterfølgende et op til 12 ugers indivi­duelt tilrettelagt afklaringsforløb, hvor vi sam­men med eleven finder frem til, hvad han/hun kan og vil.

Læs mere

Praktikophold

Eleverne skal gennem undervisning få et større indblik i arbejdsmarkedet og deres egne ressourcer og barrierer. Efter egne ønsker får eleverne kendskab til det omgivne arbejdsmarked og med hjælp fra skolens lærere og socialrådgivere finde en relevant praktikplads.

Læs mere

Coachsamtalerne

Coachsamtalerne knytter det hele sammen. Alle elever får ved behov mulighed for en fast coachsamtale om ugen.

Læs mere

Kommunen

Ved indskrivningen udarbejdes en samarbejdsaftale mellem kommunen og Solbakken.

Læs mere

Solbakkens STU

Solbakkens STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge med fysisk funktionsnedsættelse.

Uddannelseen er treårig , under lovgivningen "Ungdomsuddannelse for unge med Særlige Behov" - eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' - forkortet til STU.

Hent brochure om vores STU

Henvendelse sker til

Rådgivningscenteret