Praktikophold

Eleverne skal gennem undervisning få et større indblik i arbejdsmarkedet og deres egne ressourcer og barrierer. Efter egne ønsker får eleverne kendskab til det omgivne arbejdsmarked og med hjælp fra skolens lærere og socialrådgivere finde en relevant praktikplads.

I slutningen af forløbet skal eleverne være i stand til at beskrive forløbet og deres udbytte af dette. De skal deltage i udarbejdelsen af deres egen arbejdsevnevurdering.

 

Undervisningens indhold

I undervisningen bliver eleverne støttet i at få kendskab til egne ressourcer og barrierer. Vi tager på virksomhedsbesøg og afsøger hjemmefra relevante muligheder for praktik ud fra den enkelte elevs ønsker og behov. Eleverne skal arbejde så selvstændigt som muligt, hvilket vil sige, at de så vidt det er muligt selv tager kontakt til relevante virksomheder, og selv redegør for deres ønsker og skånebehov overfor en virksomhed.

Efter endt praktik skal den enkelte elev selv være med til at evaluere på forløbet og forholde sig til hvad, der har været godt og mindre godt. I denne forbindelse bliver der udarbejdet en skriftlig rapport med en vurdering af elevens arbejdsevne og -intensitet. Denne udarbejdes i et samarbejde mellem eleven og skolens praktikvejleder.

Solbakkens STU

Solbakkens STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge med fysisk funktionsnedsættelse.

Uddannelseen er treårig , under lovgivningen "Ungdomsuddannelse for unge med Særlige Behov" - eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' - forkortet til STU.

Hent brochure om vores STU

Henvendelse sker til

Rådgivningscenteret